Taxi Gdańsk Logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.taxikaszuby.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
2. Administratorem danych jest Radosław Czerniecki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Taxi Kaszuby Radosław Czerniecki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8451824894, REGON: 381828420.
3. Dane osobowe zbierane przez Taxi Kaszuby Radosław Czerniecki, za pośrednictwem Serwisu www.taxikaszuby.pl przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 2
Rodzaj i cele przetwarzanych danych

1. Serwis Internetowy zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:
a) rejestracji konta w Serwisie Internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta,
b) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.
3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje:
a) adres e-mail,
b) dane adresowe,
c) imię i nazwisko,
d) numer telefonu.
4. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala
indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w
późniejszym czasie.
6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje
następujące dane:
a) adres e-mail
b) dane adresowe
c) imię i nazwisko
d) numer telefonu.
7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
8. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku
z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem
Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie
Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta
Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
9. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a) prowadzenie formularza kontaktowego,
b) prowadzenie konta użytkownika,
c) newsletter
d) prezentacja oferty lub informacji,
e) obsługa zapytań przez formularz,
f) prowadzenie systemu komentarzy,

§ 3
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§ 4
Udostępnianie lub powierzanie danych

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator Serwisu przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Administrator Serwisu korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. Administrator Serwisu korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Administrator Serwisu wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora Serwisu tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator Serwisu i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora Serwisu tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
3. W przypadku skierowania żądania Administrator Serwisu udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 5
Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody:
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi Serwisu.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora Serwisu zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator Serwisu może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator Serwisu przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator Serwisu nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych:
a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane,
– wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
w oparciu o jego zgodę,
– wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator Serwisu może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator Serwisu nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
– gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator Serwisu
ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie
dłużej jednak niż na 7 dni,
– gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
– gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
– gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie
następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną
sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad
interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych:
a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza
dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach
ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych
danych poza Unię Europejską.

6. Prawo do sprostowania danych:
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
elektronicznej.

7. Prawo do przenoszenia danych:
a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Administrator Serwisu spełnia żądanie albo odmawia jego
spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
otrzymaniu. Jeżeli jednak Administrator Serwisu nie będzie mógł spełnić żądania
w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania –
o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących
mu uprawnień.

10. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora Serwisu przekazania kopii
standardowych klauzul umownych kierując zapytanie.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6
Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:
a) Dostawcy świadczący usługę hostingu
b) Usługi księgowe.

§ 7
Zarządzanie bezpieczeństwem

1. Administrator Serwisu zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie.
2. Administrator Serwisu stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie www.taxikaszuby.pl utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator Serwisu nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
4. Serwis internetowy www.taxikaszuby.pl nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 8
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Radosława Czernieckiego, prowadzącego jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą Taxi Kaszuby Radosław Czerniecki, w celach marketingu
bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

w związku z realizacją usług firmy Taxi Kaszuby Radosław Czerniecki

prowadzącego Serwis internetowy Taxi Kaszuby

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i art. 7 oraz art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych Administratorowi danych  Firmy Taxi Kaszuby Radosław Czerniecki prowadzącego Serwis internetowy Taxi Kaszuby, w zakresie:

 1. kontaktów za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne) w celach realizacji usług oraz przedstawienia informacji handlowo-marketingowych,
 2. kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapis ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celach przedstawienia informacji handlowo marketingowych oraz realizacji usług,
 3. przetwarzania i zamieszczania mojego wizerunku utrwalonego podczas korzystania z usług firmy Taxi Kaszuby Radosław Czerniecki prowadzącego Serwis internetowy Taxi Kaszuby, w szczególności na wykonanie i przetwarzanie moich zdjęć i  nagrań  wideo  oraz  ich udostępnianie w celach handlowych i marketingowych na stronie internetowej i innych portalach społecznościowych, ulotkach oraz innych materiałach reklamowych, w celach komercyjnych firmy Taxi Kaszuby Radosław Czerniecki prowadzącego Serwis internetowy Taxi Kaszuby oraz innych jej projektów.
 4. Wycofanie zgody na wykorzystanie wizerunku ma skutek od daty anulowania zgody.

Usunięcie wizerunku z materiałów komercyjnych i reklamowych firmy narażałoby ją na

dodatkowe koszty związane z tworzeniem nowych materiałów lub ich zmianą podczas

kampanii reklamowych.

 

Oświadczam, że jest mi wiadomym, iż posiadam  prawo do:

 • żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
 1. dostępu do moich danych osobowych;
 2. sprostowania moich danych osobowych;
 3. usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
 • wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 2. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy  89 ust. 1RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym.
 • przenoszenia moich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

Ponadto oświadczam ,że:

 1. a) zostałem/am poinformowany/a, iż powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w

każdym momencie odwołana poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie

Administratora danych osobowych firmy Taxi Kaszuby Radosław Czerniecki

prowadzącego Serwis internetowy Taxi Kaszuby lub elektronicznie na adres e-mail: 

    taxibanino@gmail.com.                                                                        

 1. b) zostałem/am poinformowany/a, iż szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania

moich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.  

 

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zamieszczonymi w polityce prywatności.

 

 ………………………………………………………………

Data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

I składającej oświadczenie